سیمپود

سیم افشان 1 در 0/5 سیمپود
عدم موجودی در انبار
سیم افشان 1 در 0/75 سیمپود
عدم موجودی در انبار
عدم موجودی در انبار
سیم افشان 1 در 1 سیمپود
عدم موجودی در انبار
سیم نایلون 2 در 0/5 سیمپود
عدم موجودی در انبار
عدم موجودی در انبار
سیم افشان 1 در 1/5 سیمپود
عدم موجودی در انبار
سیم ارت 1 در 1/5 سیمپود
عدم موجودی در انبار
سیم نایلون 2 در 0/75 سیمپود
عدم موجودی در انبار
سیم نایلون 2 در 1 سیمپود
عدم موجودی در انبار
سیم افشان 1 در 2/5 سیمپود
عدم موجودی در انبار
کابل افشان دو رشته 2 در 0/75 سیمپود
عدم موجودی در انبار
کابل افشان سه رشته 3 در 0/5 سیمپود
عدم موجودی در انبار
کابل تلفنی تاسیساتی چهار زوجی رسانا کرمان 300 متری
عدم موجودی در انبار
کابل افشان سه رشته 3 در 0/75 سیمپود
عدم موجودی در انبار
کابل تلفنی تاسیساتی دو زوجی رسانا کرمان 500 متری
عدم موجودی در انبار
سیم نایلون 2 در 1/5 سیمپود
عدم موجودی در انبار
کابل تلفنی تاسیساتی شش زوجی رسانا کرمان 250 متری
عدم موجودی در انبار
کابل افشان چهار رشته 4 در 0/75 سیمپود
عدم موجودی در انبار
سیم افشان 1 در 4 سیمپود
عدم موجودی در انبار
نمایش 1 تا 20 از 64 (4 صفحه)